ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek

PRO CLEAN MAGYARORSZÁG GYORSTISZTÍTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. továbbiakban: Pro Clean

Jelen ÁSZF a Pro Clean és a Megrendelő között létrejövő szolgáltatási szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

1. A szerződéskötés és a teljesítés helye

A szerződéskötés és a teljesítés helye a megrendeléskor leadott szállítási cím (ahol a Pro Clean képviselője a Megrendelőtől átveszi a szolgáltatás tárgyát, és vállalja a szolgáltatás elvégzését).

2. A Pro Clean által végzett szolgáltatások és áraik

2.1 A Pro Clean által végzett aktuális szolgáltatásokat, az egyes szolgáltatások aktuális árait, azok elvégzésének vállalt határidejét, továbbá a tárolási díjat a Pro Clean weboldalán feltüntetett árlista tartalmazza.

2.2 Megrendelő tudomásul veszi, hogy ezeket a feltételeket a Pro Clean kizárólagosan jogosult meghatározni, továbbá ezeket (ár, határidő, szolgáltatás stb.) egyoldalúan módosítani, változtatni, ideértve az egyes szolgáltatásfajták megszüntetését is.

2.3 Megrendelő a megrendeléssel – a megrendelés napján az árlistán szereplő – aktuális szerződéses feltételeket elfogadja. Megrendelésnek minősül a megrendelési jegynek vagy szállítólevélnek (3.3 pont), vagy az azzal megegyező tartalmú nyugtának/számlának a Megrendelő által történő átvétele

3. A szolgáltatás megrendelése

3.1 A Megrendelő átadja a szolgáltatás tárgyát vegytisztítás, mosás, szőnyegtisztítás illetve ezeket kiegészítő szolgáltatások valamelyikének elvégzésére. A Pro Clean képviselője átveszi a tisztítandó ruhaneműt mennyiségre (mennyiségi átvétel), majd minőségi szemrevételezés (minőségi átvétel) után tájékoztatja a Megrendelőt az igényelt szolgáltatás teljesíthetőségéről.

3.1.1 Mennyiségi átvétel:

A szolgáltatás tárgyának átvétele a Megrendelő, vagy annak képviselője jelenlétében történik.

A mennyiségi átvétel történhet:

3.1.2 Minőségi átvétel:

A minőségi szerinti átvétel szempontjai:

3.2 Az átvételt követően a Pro Clean közli a tisztítás várható eredményét és a vállalás feltételeit, azaz:

3.3 A Megrendelő szóbeli vagy írásbeli elfogadó nyilatkozata után történik a szolgáltatás elvállalása, a vállalási jegy, szállítólevél (vagy az azzal megegyező tartalmú nyugta/számla) elkészítése, mely a Pro Clean és a Megrendelő közötti szolgáltatási szerződés megkötését jelenti.

A megrendelési jegy tartalma:

Az átvételkor a vállalási jegyen fel kell tüntetni azokat a hibákat, amelyek a szolgáltatás elvégzését nem akadályozzák, a tiszta ruhanemű kiadásakor azonban reklamáció tárgyát nem képezhetik.

3.4 A szolgáltatás megtagadása:

A Pro Clean a szolgáltatás vállalását megtagadhatja, ha

3.5 A Pro Clean a megrendelt szolgáltatás elvégzése után a szolgáltatás tárgyát a megrendelési jegy, szállítólevél bemutatójának kiadja, a megrendelési jegyet, szállítólevelet bevonja. A megrendelési jegy bemutatóra szól, a szolgáltatás tárgyának átadásakor a Pro Clean a tulajdonjogot nem vizsgálja. A tisztított ruhát egyéb textíliát annak a személynek adjuk ki, aki a megrendelési jegyet felmutatja a személyazonosság vizsgálata nélkül. Amennyiben a megrendelő észleli a megrendelési jegy elvesztését és ezt jelzi a Pro Clean-nek / tételesen felsorolva és elmondva a tisztítandó ruhadarabok fajtáját, színét, méretét / akkor a személyazonosság igazolása után ki kell adni a ruhákat. A Pro Clean példányára rá kell vezetni az átvevő nevét, címét, személyazonossági igazolványának számát és az átvételt az átvevő aláírásával igazolja.

3.6 A Pro Clean által elvállalt szolgáltatásokat azok vissza szállításakor készpénzben vagy előre átutalással kell kifizetni.

3.7 A Megrendelő külön és előre közölt kérésére – a vállalkozási díj összegétől függetlenül – a Pro Clean ÁFÁ-s számlát ad.

4. A Pro Clean felelőssége, szavatosság

4.1 A Pro Clean-nek mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy a rábízott dolgokat a lehető legjobb eredménnyel tisztítsa ki (általános szakmai elvárhatóság).

4.2 A Pro Clean vállalja, hogy az átvett ruhadarab (textília) épségének, tartósságának megőrzése érdekében a tisztítást a lehető legalacsonyabb hőfokon végzi el.

4.3 A Pro Clean a szolgáltatás során mindig a ruhadarabon (textílián) feltüntetett címke alapján jár el.

Megrendelőink tájékoztatására közöljük, hogy a kereskedelmi forgalomban két fajta címke használatos:

(a továbbiakban: KRESZ).

4.4 Amennyiben a Pro Clean a megadott KRESZ előírásai szerint jár el, vagy a megadott KRESZ hibás, úgy a Pro Clean kártérítési, szavatossági vagy jótállási felelősségét kizárja, ebben az esetben a Megrendelő panaszával, szavatossági vagy esetleges kártérítési igényével a termék gyártójához, forgalmazójához köteles fordulni.

4.5 Amennyiben a Megrendelő a KRESZ-től eltérő tisztítást javasol (pl. tollkabátnál a KRESZ nem javasolja a szárítást, de akkor meg belebüdösödik a toll), akkor csak a Megrendelő írásos, előzetes beleegyezésével mehet a KRESZ-től eltérő munka (ez történhet a Megrendelő jegyre történő rávezetéssel, vagy külön papíron).

4.6 Amennyiben nincs KRESZ a ruhadarabon (textílián) azt a megrendelőjegyen rögzíteni kell. KRESZ hiányában a beadott ruhadarabban (textíliában) keletkezett kárért a felelősséget a Megrendelő köteles viselni, felelősségét – amennyiben a megrendelő jegy tartalmazza a KRESZ hiányára vonatkozó utalást – a szolgáltatás megrendelésével vállalja. A Pro Clean felelősségét ebben az esetben csak akkor ismeri el, ha az eset körülményeiből nyilvánvaló, hogy a Pro Clean a megrendelés teljesítése során súlyosan hanyag módon, vagy szándékosan járt el és a károkozás ennek a következménye.

4.7 A Pro Clean hibás teljesítése esetén a Megrendelő köteles azt bizonyítani, hogy a hiba a Pro Clean érdekkörében merült fel. Hibás teljesítés esetén a Megrendelő – szavatossági jogának érvényesítéseként – a szolgáltatás újbóli teljesítését, vagy a szolgáltatás árának visszaadását – kérheti.

4.8 Annak bizonyítása, hogy a szolgáltatást a Pro Clean végezte, a Megrendelő kötelezettsége. Erre való tekintettel a Pro Clean a szavatossági jogokat csak akkor köteles kielégíteni, ha a textíliáról még nem távolították el a Pro Clean azonosítási sorszámot tartalmazó vállalati jelzést.

4.9 Abban az esetben, ha az átadott dolgot nem lehet visszaszolgáltatni (elveszett, elcserélték, ellopták, tűz martaléka lett, stb.), akkor ezért a Pro Clean tartozik kártérítéssel. Egy áru akkor tekintendő elveszettnek, ha az árut a Pro Clean az átadástól számított két hónapon belül nem adta vissza a Megrendelőnek, Megrendelő kérése ellenére.

4.10 Ha a hiányosság rejtett hibának tudható be (például gyártási hibából, kopásból, a Megrendelő által végzett kezelésből eredő hibák, stb.), akkor a Pro Clean felelőssége nem áll fenn. A gyártási hibás termékekért kártérítést a gyártótól vagy a forgalmazótól kérhet a megrendelő. Ehhez a Pro Clean esetleges szakvéleménnyel nyújt segítséget.

4.11 A felelősség megállapítása nyilvánvalóan alkalmatlan ruhadarab esetén:

Ha a Pro Clean képviselője általában úgy találja, hogy a szolgáltatás tárgya nem felel meg a kezelhetőség feltételeinek, (pld. az adott áru a tisztítást feltehetően rosszul tűri) erről köteles a Megrendelőt figyelmeztetni azzal, hogy az igényelt szolgáltatás teljesítése esetén a ruhadarabban kár keletkezhet. Ha a Megrendelő a tájékoztatás után nem áll el a szolgáltatás teljesítésének igényétől, úgy azt a Megrendelő kockázatára – melynek tudomásul vételét írásban elismerte – kell a tisztítást elvégezni.

4.12 A Pro Clean nem vállal garanciát a gombokra, díszítőelemekre (törés, kifakulás, összeolvadás, alakváltozás, ragasztóanyag elengedése, cérnaszakadásból eredő elvesztés, gőz hatására kifakuló gombok, stb.).

4.13 Kártérítés

A kártérítés célja a ruhanemű tisztításba adása pillanatában fennálló értékének megtérítése. Ennek során a Pro Clean a Megrendelő által a kifogás bejelentésétől számított 3 napon belül benyújtott, az adott áru vásárlásáról szóló számlán szereplő összeget, számla hiányában a ruhanemű hasonló jellegű és minőségű, hazai gyártású, közepes árfekvésű értékét veszi figyelembe.

4.13.1 A kártérítés mértéke az áru árának:

A kártérítés összege nem haladhatja meg az áru értékét.

4.13.2 Ha egy együttes, vagy egy együttes egy része sérült meg vagy veszett el (három darabból álló összeállítás, női kosztüm, bútorszövet, ágynemű-garnitúra, stb.), akkor a teljes együttes utáni kártérítés abban az esetben lehetséges, ha az együttes minden egyes elemét leadták tisztításra.

Ellenkező esetben csak az átadott ruhadarab után jár kártérítés.

4.12.3 Megrongálódás esetén a Pro Clean felelőssége az alábbi esetekben sem áll fenn:

Adagra mért fehérnemű, vegyes áruk esetén, amelyeket különböző módon kell tisztítani, mivel a tisztítás szétválogatás és ellenőrzés nélkül történik.

Darabra történő mosás esetén:

5. Reklamációk

A Megrendelő a hiba felfedezése után haladéktalanul köteles kifogását a Pro Clean-el közölni, de legkésőbb a kiadástól számított 24 óra elteltével. Ruha elvesztéssel kapcsolatos vásárlói kifogást a kiadást és a boltból való távozást követően a Pro Clean nem fogad el. Az esetleges reklamációkat az érintett feleknek lehetőleg békés úton kell rendezniük, a kifogásról jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet a Pro Clean-nek és a Megrendelőnek együttesen alá kell írni. Amennyiben a Felek között vitás annak eldöntése, hogy a hiba a Pro Clean vagy a Megrendelő érdekkörében merült fel, úgy ezen kérdés tisztázása érdekében Pro Clean a Szolgáltatásfejlesztő- és tervező Kft.-t kérheti fel szakvélemény készítésére. A szakvélemény készítésére a Megrendelő a Pro Clean-et nem kötelezheti és a Pro Clean a szakvélemény elkészíttetését ilyen esetben is csak akkor biztosítja a saját költségén, amennyiben a Megrendelő előzetesen, írásban nyilatkozik arról, hogy azt magára nézve kötelezőnek fogadja el.

6.Tárolási díj felszámolása /késedelmes kiváltás/

A vállalási határidőt (napok v. Az órák számának megjelölésével) az árlista tartalmazza. A Pro Clean a vállalási határidő napját követő 7. naptári nap után – amennyiben Megrendelő az árut nem vette át – megkezdett napi alapú, tárolási díjat számít fel, amelyet Megrendelő az áru átvételekor köteles a Pro Clean részére megfizetni. A Tárolási díj mértékét az árlista tartalmazza.

7. Át nem vett áruk őrzése

A szolgáltatás elkészültétől számított 2 hónapig köteles a Pro Clean megőrizni a ruhadarabokat. A 2 hónapos várakozás után a Pro Clean a ki nem váltott tételeket karitatív intézményeknek adja vagy saját belátása szerint egyéb módon hasznosítja azokat.

8. A személyes adatkezelés szabályai

A Pro Clean a személyes adatokat kizárólag a szolgáltatás teljesítése, teljesíthetősége és folyamatos javítása érdekében tartja nyílván, kezeli és ugyanilyen célból kerülnek adatfeldolgozásra is. A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény 30.§ (a) pontja alapján, nem kell bejelenteni az adatvédelmi nyilvántartásba azt az adatkezelést, amely az adatkezelővel ügyfélkapcsolatban álló személyek adatait tartalmazza.

Budapest, 2019 január 1.